از 8 مارچ سالروز همبستگی زنان جهان در مرکز حمایوی موسسه رشد استعداد های زنان افغان بزرگداشت بعمل آمد
دراین محفل علاوه ازکارمندان موسسه رشد استعدادهای زنان افغان ،محترمه نازیه فیضی ریس مرکزحمایوی زنا ن وزارت امور زنان محترمه منیژه و محترمه فریبا کارمندان محترم انوزارت و تنی چند ازمهمانان اشتراک نموده بودند.
برنامه باتلاوت قرآن کریم آغاز گردید. خانم خورشید نوری معاون موسسه مهمان را خیر مقدم گفته و پیرامون ارج گزاری این روز تاریخی صحبت جامع ایرادنمود
متعا قبآ محترمه فر یبا کار مند ریا ست مراکز حمایوی وزارت امور زنان در ار تباط به ماهیت این روز تاریخی صحبت نموده وتوفیقات کار کنان مر کز حمایوی موسسه رشد استعداد های زنان افغان را به خاطرخد متگذاری مناسب شان برای مستفدین از خداوند استد عا نمود
محفل بعد از خوانش پارجه های شعر ، نثر وانجام پارچه های تمثیلی وصرف طعام چاشت پایان یا فت
سه شنبه 10 مارچ 2015

 

error: Content is protected !!